Verkoopsvoorwaarden

 

 1. Onze aanbiedingen en verkopen worden gedaan aan hieronder bepaalde voorwaarden, welke als gekend en aanvaard aangezien worden.
 2. De aanbiedingen worden gedaan zonder verbintenis. De bestellingen door onze vertegenwoordigers genoteerd, worden enkel bindend voor onze maatschappij, na onze bevestiging.
 3. De leveringstermijnen worden bepaald behoudens onvoorziene gevallen en zonder verbintenis. Er kan ons in geen geval schadevergoeding gevraagd worden wegens vertraging of late levering. Het verstrijken van een leveringstermijn kan geen vernietiging van bestelling meebrengen, zonder ons uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord.
 4. De firma behoudt zich, te allen tijde, het recht voor, voorafbetaling te vragen vooraleer tot bestelling over te gaan.
 5. Indien de specificatie van bestellingen ons niet in bepaalde termijn toekomt, kunnen we niet in gebreke gesteld worden.
 6. Alle aangenomen bestelorders sluiten de verplichting in tot volledige afname van de bestelde goederen. Bij niet afname, na sommatie van de verkoper, of bij weigering het gevraagde voorschot te betalen, heeft de verkoper het recht de bestelling als nietig te zien en zal door de koper een schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 20% van het totale bedrag van de niet afgenomen goederen.  
 7. Onze goederen worden geleverd, aanvaard en definitief goedgekeurd, voor verzending in onze instellingen, en geen enkel bezwaar kan nog na vertrek van de goederen in aanmerking genomen worden, zelfs indien de levering vrachtvrij geschiedt of op eender welke manier.
 8. De goederen worden verzonden op risico van de koper, zelfs in geval van vrachtvrije levering.
 9. Zekere gevallen geven ons het recht de bestelling geheel of gedeeltelijk, niet uit te voeren, zoals oorlog, stakingen, lock out, epidemieën,brand en ongevallen of iedere oorzaak welke een wijziging in de economische toestand tot gevolg zou hebben.
 10. Het ondertekenen van de leveringsbon op de werf door de klant of zijn plaatser geldt als aanvaarding van het geleverde voor wat betreft aantallen en dekt de zichtbare toestand.
 11. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de beschadigingen die zich zouden voordoen aan de goederen gedurende hun verblijf op de werken of gedurende de plaatsing.
 12. Onze aansprakelijkheid , om welke reden dan ook, is in ieder geval beperkt tot maximum de waarde van de goederen waarop de overeenkomst staat. De klant vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden met betrekking tot de uitgevoerde leveringen waardoor dit bedongen maximum zou overschreden worden.
 13. Indien één of meerdere facturen niet op de vervaldag betaald zijn, behoudt onze firma het recht voor om lopende bestellingen van rechtswege en zonder ingebrekestelling te beschouwen als ontbonden. Zonder dat de koper hiervoor enige schadevergoeding kan vorderen.
 14. Alle facturen dienen contant betaald te worden. Niet betaling van een  rekening op de vervaldag brengt mee dat alle nog openstaande rekeningen onmiddellijk eisbaar worden, welke ook de vooraf toegestane betalingsvoorwaarden waren.  Elke vertraging in de betaling brengt een verwijlintrest mee van 1% per maand zonder dat een voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling vereist is.
 15. De geleverde goederen blijven in elk geval eigendom van onze firma tot volledige betaling van de factuur die er betrekking op heeft.
 16. Verkochte goederen of waren ons toevertrouwd voor opslag bevinden er zich op risico van de eigenaar.
 17. Wij behouden ons het recht voor de leveringen op ieder ogenblik te schorsen, zonder deze beslissing te moeten rechtvaardigen en zonder schadeloosstelling. Bij niet betaling van een gedeeltelijke levering kan het overige van de bestelling als nietig worden aanzien.
 18. Indien de facturen onbetaald blijven op de vervaldag, zal het bedrag van de onbetaald gebleven factuur bij wijze van schadevergoeding van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling verhoogd worden met 15% en met een minimum van € 49,58 vanaf de dag volgend op de vervaldag van deze facturen, zulks onverminderd de hoofdsom, de verwijlintresten en de eventuele gerechtskosten.
 19. Wij kunnen van onze clienten waarborgen vragen vooraleer tot uitvoering van het contract over te gaan. Indien de verkoop contant gebeurt kunnen wij in ieder geval de voorafgaande betaling eisen.
 20. Indien na het sluiten van de verkoopsovereenkomst een prijsverhoging met terugwerkende kracht bij officieel besluit vastgesteld werd, zal deze automatisch voor de koper in rekening gebracht worden.  Hetzelfde geldt voor de prijsverhoging van vervoerkosten, overdrachttaks, facturatie kosten of andere.
 21. De koper of zijn afgevaardigde nemen de goederen in ontvangst voor hun werf of gebouw, bereikbaar langs berijdbare bodem.
 22. Alle goederen moeten geplaatst worden volgen de regels van de kunst.
 23. De goederen worden enkel teruggenomen als ze in goede staat verkeren, en zich in onbeschadigde verpakking bevinden. Als forfaitaire vergoeding voor het verbreken van de overeenkomst wordt 20% verrekend. Deze vergoeding zal in mindering gebracht worden van de creditnota.
 24. Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage, is de vzw B.A.I. (Belgische Arbitrage Instelling) belast met de aanstelling van de scheidsrechters welke bevoegd zullen zijn elk geschil definitief te beslechten conform haar werkingsreglement, dat kosteloos kan bekomen worden bij de vzw BELGISCHE ARBITRAGE INSTELLING Lieven Bauwenstraat nr 20 te 8000 Brugge (tel 050/323595 fax 050/313734). Deze clausule maakt integraal deel uit van de verkoopsvoorwaarden en vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules, ook deze op de keerzijde vermeld.

Webshop powered by Marcando